Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van BUILD-SOFTWARE BV, met maatschappelijke zetel in Begijnendijksesteenweg 59, 2230 Ramsel (Herselt), België, BTW-BE-0460.975.573 – RPR Leuven (hierna “BUILD-SOFTWARE” genoemd).


1.2 Samen met eventuele aanvaarde bestellingen, bijzondere voorwaarden en toepasselijke licentievoorwaarden, vormen zij de overeenkomst tussen partijen. Eventuele voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.


1.3 BUILD-SOFTWARE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen mits kennisgeving aan de klant. Als kennisgeving geldt ondermeer de bekendmaking op de website www.build-software.eu/bedrijf/algemene-voorwaarden, op de factuur of via e-mail. Deze wijzigingen treden dan in werking één (1) maand na de kennisgeving, tenzij een latere datum wordt aangegeven.

Artikel 2. Aanvraagdocumenten

2.1 De dienst(en) en/of licentie(s) die BUILD-SOFTWARE zal verlenen worden beschreven in het aanvraagdocument. Tenzij anders vermeld heeft een aanvraagdocument een geldigheidsduur van dertig (30) dagen. Een op basis van een aanvraagdocument geplaatste bestelling wordt geacht aanvaard te zijn indien BUILD-SOFTWARE niet binnen de acht (8) dagen de bestelling weigert.


2.2 Aanvraagdocumenten zijn steeds ramingen in die zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van opmaak van het aanvraagdocument en eventueel op prijzen van derden. Verkeerde of nieuwe informatie, of prijswijziging door derden kan aanleiding geven tot wijziging van de voorwaarden en/of de prijs.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verblijf- en verplaatsingskosten, en gelden in België en tijdens de kantooruren.


3.2 Voor diensten buiten België worden de in het aanvraagdocument vermelde tarieven vermeerderd met resp. 25% binnen de EU en 35% buiten de EU.
3.3 Buiten de normale kantooruren worden de in het aanvraagdocument vermelde tarieven vermeerderd met;

 

 • 25%; weekdagen tot 21:00 uur
 • 50%; weekdagen na 21:00 uur
 • 50%; zaterdagen tot 17:00 uur
 • 100%; zaterdagen na 17:00 uur
 • 100%; zondagen

 

3.4 Verplaatsingskosten binnen België worden aangerekend aan € 0,80 per km, met een minimum van € 100. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, worden parkingkosten aan werkelijke kost aangerekend.
3.5 Bij diensten buiten België worden de onkosten als volgt aangerekend; verplaatsing-, parkeer- en hotelkosten = werkelijke kost; reistijd (beide richtingen) aan 70% van het uurtarief; “out of pocket” uitgaven = forfaitair per persoon per dag aan her recentste tarief “dagelijkse forfaitaire vergoeding voor Personeel Hoofdbestuur” zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bovendien wordt een administratieve kost van € 50 aangerekend voor het regelen van vlucht en hotel (per boeking), tenzij indien de klant dit op zich neemt. In dat geval moet de klant ervoor zorgen dat hij afstemt met BUILD-SOFTWARE zodat alles tijdig in orde is (visum e.d.).


3.6 Alle prijzen, tarieven en kosten worden jaarlijks in het begin van het jaar aangepast op basis van de formule Tn = To (0,2 + 0,8 (Sn/So)) (waarbij Tn = nieuw tarief; To = oude tarief; Sn = referte uurloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de prijsaanpassing; So = referte uurloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4. Facturatie

4.1 De vermoedelijke hoeveelheden, opgenomen in het door Build-Software aanvaard aanvraagdocument zijn een inschatting van de te leveren prestaties en diensten, rekening houdende met de parameters die op het ogenblik van de aanvaarding van het aanvraagdocument gekend zijn.


4.2 Licenties worden op voorhand gefactureerd op basis van het aanvaard aanvraagdocument. Er vindt geen creditering of terugbetaling plaats voor vooraf betaalde licenties die niet werden benut.


4.3 Cloudcomputing-diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd.


4.4 Diensten worden na levering gefactureerd.


4.5 Klachten over facturen moeten binnen de acht (8) dagen na ontvangst worden meegedeeld aan BUILD-SOFTWARE per aangetekend schrijven.


4.6 De betaling zal gebeuren binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag met 10% worden verhoogd, met een minimum van € 150. De gerechtskosten en kosten van uitvoering zijn niet begrepen in dit bedrag. Niet-betaling van een enkele factuur maakt alle andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. BUILD-SOFTWARE behoudt zich in voorkomend geval het recht voor verdere prestaties op te schorten en kan dan ook niet meer op enige overeengekomen planning e.d. worden aangesproken.


4.7 Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant heeft BUILD-SOFTWARE het recht een bijkomende zekerheid inzake betaling te vorderen en tot op dat ogenblik de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 BUILD-SOFTWARE zal alles in het werk stellen om de licentie(s) en/of de dienst(en) te leveren conform de overeenkomst.


5.2 Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en gaan pas in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering nuttige gegevens of materialen in het bezit zijn van BUILD-SOFTWARE en deze de eventuele voorafbetaling heeft ontvangen. De opgegeven termijnen zijn steeds vastgesteld in de verwachting dat BUILD-SOFTWARE kan blijven werken zoals ten tijde van het aanvraagdocument was voorzien.


5.3 De klant zal ervoor zorgen dat de nodige afgevaardigden beschikbaar zijn om BUILD-SOFTWARE de gewenste toelichtingen te geven over de aanwezige hardware en software van de klant. De klant zal eveneens de nodige faciliteiten ter beschikking stellen, waaronder, parkeergelegenheid, adequate werkruimte (voldoende verlicht en verlucht), stroomvoorziening, communicatiemogelijkheden (met inbegrip van een connectiemogelijkheid met de server(s) van BUILD-SOFTWARE), toegang tot de werkomgeving van de klant (uiteraard beperkt tot en voor de uitvoering van de overeenkomst) e.d. Waar nodig zal aan BUILD-SOFTWARE de toestemming en toegang worden verleend om werkzaamheden uit te voeren buiten de normale kantooruren.


5.4 Het is de klant bekend dat de uitvoering van de overeenkomst in bepaalde gevallen kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van delen van de werkomgeving. BUILD-SOFTWARE zal in dergelijk geval hierover overleg plegen met de klant.


5.5 De klant zal BUILD-SOFTWARE schriftelijk alle benodigde informatie tijdig bezorgen, teneinde BUILD-SOFTWARE in staat te stellen de te leveren diensten correct te kunnen inschatten en uitvoeren.

5.6 Om een gunstige afloop te bekomen, zal de klant voldoende gekwalificeerd personeel toewijzen. Dit personeel zal tijdens de looptijd van de overeenkomst niet vervangen worden, tenzij bij ontslag, langdurige ziekte of overmacht, of mits een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Als het aan de overeenkomst toegewezen personeel toch wordt vervangen, zullen de nieuwe werknemers gelijkwaardige kwalificaties bezitten. De klant aanvaardt dat vervangingen of niet beschikbaarheid van de verantwoordelijken in zijn projectorganisatie kunnen leiden tot een langere uitvoeringstermijn van het project en dus ook een hogere kostprijs.


5.7 Ingeval van meerwerken zal BUILD-SOFTWARE een aanvraagdocument overmaken aan de klant.

Artikel 6. Oplevering

6.1 Standaardsoftware (zijnde algemeen beschikbare en niet speciaal in het kader van de overeenkomst ontwikkelde programmatuur, ook indien wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht ten behoeve van de klant, maar binnen de basismogelijkheden van deze programmatuur) wordt geacht opgeleverd te zijn van zodra geleverd, desgevallend geïnstalleerd, in uitvoering van de overeenkomst. De onderhoudsovereenkomst en de cloudcomputing-diensten gaan in voege vanaf de ondertekening van de bestelling.


6.2 Tailor-made software (zijnde in het kader van de overeenkomst door BUILD-SOFTWARE uitgevoerde programmatuur waaronder in het bijzonder: geïntegreerde code en functionele objecten in de standaardsoftware, integrale add-ons, zijnde functioneel-technische gehelen die samen een systeem of subsysteem vormen, additioneel aan de standaardsoftware toegevoegd om aan de specifiek informatisering behoeften en –wensen van de klant te voldoen zoals omschreven in de overeenkomst en die op contractdatum niet vervat zitten in de standaardsoftware) wordt als opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze geïnstalleerd is en functioneert in een testomgeving bij de klant en met instemming van de klant overgaat naar de werkomgeving (“live”). Hetzelfde geldt als het geheel of enig onderdeel van de tailor-made software op enigerlei wijze door de klant in gebruik is genomen en dus in de werkomgeving werd geïnstalleerd.

Artikel 7. Gebruiksrecht

7.1 De klant verklaart zich akkoord met de licentieovereenkomst(en) van toepassing op de geleverde software. In de mate dat het niet reeds geregeld wordt in de toepasselijke licentieovereenkomst van de betrokken software, gelden de volgende bepalingen.


7.2 Aan de klant wordt op de software (zowel de standaard als tailor-made) enkel een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toegekend.


7.3 Dit gebruiksrecht houdt het recht in voor de klant om de geleverde software op de aangeduide of gespecificeerde toestellen te gebruiken voor de behoeften van zijn onderneming, intern gebruik dus, samen met de bijhorende documentatie, en om kopieën te maken van de software. Deze kopieën zullen door de klant niet gebruikt worden maar enkel worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden origineel materiaal; zij zijn onderworpen aan de bepalingen van de licentie en kunnen enkel binnen dat kader worden gebruikt.


7.4 Voor ieder toestel waarop de klant de software gebruikt is een afzonderlijke licentie vereist (tenzij ander bepaald door de software eigenaar). De klant kan evenwel de software voorlopig en maximaal voor een éénmalige periode van één maand, op een uitwijkmachine (andere hardware) gebruiken wanneer het gespecificeerd toestel tijdelijk onbruikbaar is.


7.5 Het is de klant niet toegestaan enig onderdeel van de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen of anders aan te wenden dan voor zijn eigen gebruik en onderneming, zoals bepaald in de overeenkomst


7.6 Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUILD-SOFTWARE enig onderdeel van de software die in uitvoering van de overeenkomst werd geleverd of uitgevoerd, overdraagt aan derden, zal hij aan BUILD-SOFTWARE een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt berekend als volgt (hoogste van de volgende bedragen): ofwel de oorspronkelijk door BUILD-SOFTWARE aangerekende bedragen voor uitvoering van de overeenkomst evenals bijkomende interventies, verhoogd met 30%, ofwel de prijs die volgens voor te leggen contracten of tarieven op het moment van de inbreuk gevraagd wordt door BUILD-SOFTWARE aan andere klanten, voor gelijkaardige licenties en/of diensten, eveneens te vermeerderen met 30%


7.7 Bovenstaande geldt onverminderd eventuele schadevergoedingen of bedragen die de klant zal dienen te voldoen uit hoofde van inbreuken op licentieovereenkomsten of eigendomsrechten van derden.

Artikel 8. Garantie

8.1 BUILD-SOFTWARE zal alles doen opdat de geleverde software zou voldoen aan de opgenomen specificaties op voorwaarde dat ze door de klant overeenkomstig de instructies in een aangepaste omgeving wordt gebruikt en de klant BUILD-SOFTWARE de juiste informatie heeft verschaft over zijn systeem, werkwijze en doelstellingen


8.2 Indien de software niet functioneert in overeenstemming met de geboden garantie tijdens de eerste vijftien (15) dagen volgend op de oplevering, en indien BUILD-SOFTWARE niet in staat is om hieraan te verhelpen, kan de klant de software terugsturen, waarop BUILD-SOFTWARE deze zal terugbetalen.


8.3 BUILD-SOFTWARE verbindt zicht ertoe om de dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, en conform de overeenkomst.


8.4 De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene werkomgeving, onjuist onderhoud door de klant, of defect veroorzaakt door een software of product waarvoor BUILD-SOFTWARE niet verantwoordelijk is.

Artikel 9. Ondersteuning

9.1 Support: mits betaling van de “Support fee” levert BUILD-SOFTWARE telefonische ondersteuning voor problemen/vragen met betrekking tot de gecontracteerde software. De klant kan telefonisch en via e-mail terecht bij de helpdesk en dit gedurende de normale werkuren (van maandag tot vrijdag, uitgezonderd Belgische wettelijke feestdagen, van 08:30 tot 17:30), op het volgende telefoonnummer; +32 16 36 36 01, en via e-mail op Support@Build-Software.eu.


9.2 De Support fee wordt jaarlijks op voorhand gefactureerd en het bedrag is afhankelijk van de gecontracteerde software.


9.3 Het melden en behandelen van support vragen is onderworpen aan welbepaalde procedure.


9.4 Update/Maintenance: mits betaling van de “Update/Maintenance fee” stelt BUILD-SOFTWARE aan de klant de door de betrokken software-producent onder de update of maintenance service vrijgegeven versies ter beschikking. Alle hieraan gerelateerde diensten (zoals installatie, implementatie, training, e.d.) m.b.t. deze versies zijn niet inbegrepen in de Update/Maintenance Fee.


9.5 Indien de klant ondersteuning wenst terwijl hij de Support Fee, resp. de Update/Maintenance Fee niet betaald heeft, zal BUILD-SOFTWARE in regie factureren. De ondersteuning zal dan op projectbasis ingepland worden.


9.6 Prestaties die niet onder de Support Fee vallen worden desgevallend afzonderlijk gefactureerd:

 • ondersteuning ter plaatse bij de klant;
 • onderhoud en reorganisaties van disks, bestanden of databases, opzetten van beveiliging;
 • installatie van Build.NET op de client of op de server;
 • installatie, implementatie en/of training mbt “Hot Fixes”, “Service Packs” en “New Releases”;
 • ondersteuning m.b.t. operationele of technische problemen te wijten aan de hardware, onjuist onderhoud, verkeerde manipulatie of wijziging van de software door de klant of een derde, oneigenlijk gebruik, ongeval, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene werkomgeving, of defect veroorzaakt door den software of product waarvoor BUILD-SOFTWARE niet verantwoordelijk is;
 • support op niet-ondersteunde versie van de software;
 • Microsoft SQL maintenance en monitoring;
 • verzoeken tot toevoegen of veranderen aan correct werkende software, consultancy, opzoekwerk, project management, integratie en migratie, roll-out, acceptatietesten, batch scheduling, reporting, training en in het algemeen iedere prestatie die niet rechtstreeks betrekking heeft op het oplossen van operationele of technische problemen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Build-Software

 

10.1 De uitbatingsschade of schade die voortvloeit uit mediarisico’s, storingen en/of een beroepsfout in hoofde van BUILD-SOFTWARE is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de werkelijke en persoonlijke schade en wordt beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

 • de gefactureerde prijs van de software of de dienst (de twaalf (12) laatste maandbedragen in geval van periodieke prijzen) die de oorzaak is van de schade (min de bedragen die werden aangerekend voor standaardsoftware (licenties) of pakketten van derden; deze werden immers ook door BUILD-SOFTWARE aan derden voldaan);
  of
 • in geval van uitbatingsschade veroorzaakt door BUILD-SOFTWARE:
  voor lichamelijke en materiële schade vermengd maximum € 1.500.000,00 per schadegeval per jaar: Hierin begrepen, doch beperkt tot:
  • immateriële schade maximum € 375.000,00 per schadegeval en per jaar;
  • accidentele pollutie maximum € 500.000 per jaar;
  • burenhinder maximum € 500.000 per jaar;
 • in geval van schade uit een beroepsfout van BUILD-SOFTWARE:
  • voor lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd maximum € 500.000,00 per schadegeval en per jaar;
 • in geval van schade veroorzaakt door BUILD-SOFTWARE aan toevertrouwde goederen maximum € 25.000.

 

De immateriële schade is beperkt tot 25 % van het kapitaal voorzien voor de materiële schade, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan € 250.000. Indien de kapitalen voor de lichamelijke en materiële schade vermengd zijn, zal de immateriële schade beperkt zijn tot 25% van het vermengd kapitaal.

 

BUILD-SOFTWARE is slechts aansprakelijk voor de zuivere niet-materiële schade voor zover deze aan een beroepsfout te wijten is.

10.2 Onder aansprakelijkheid wegens beroepsfout wordt verstaan: Aansprakelijkheid voor iedere tekortkoming in verbintenissen, iedere onachtzaamheid, fout, onjuistheid, misleidende verklaring, ieder verzuim door BUILD-SOFTWARE gepleegd bij de uitvoering van intellectuele prestaties (o.a. studies, ontwerpen, raadgevingen, richtlijnen,.) in het kader van de beroepsactiviteiten van BUILD-SOFTWARE.

10.3 Onder aansprakelijkheid voor mediarisico’s wordt verstaan: aansprakelijkheid voor risico’s verbonden aan het ontwerpen van websites en/of webpagina’s en/of het beheer van de inhoud waarmee deze zijn ingericht. Dit betreft onder andere:

 • de aantasting van intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder meer de inbreuken op het auteursrecht, het merkenrecht, handels- en domeinnaamrechten, databankrecht met uitsluiting van het portretrecht alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • het verlies van imago of reputatie, smaad, laster, inbreuken op de openbare orde en goede zeden (onder meer pornografie, racisme, discriminatie van welke aard ook, subversieve propaganda);
 • de schending van de regelgeving inzake economische machtsposities, prijsafspraken, oneerlijke mededinging, consumentenbescherming.

 

10.4 BUILD-SOFTWARE is niet aansprakelijk voor mediarisico’s wanneer zij niet zelf de inhoud en/of het design van de site/webpage bepaald heeft. De aansprakelijkheid ten gevolge van het niet of niet tijdig verwijderen van informatie wanneer dit wordt opgelegd/gevorderd door een administratieve of gerechtelijke overheid is ten laste van de klant.

10.5 Onder aansprakelijkheid voor storingen wordt verstaan: Aansprakelijkheid voor de gehele of gedeeltelijke uitval, storingen en/of vertragingen van systemen. BUILD-SOFTWARE is slechts aansprakelijk voor de storingen te wijten aan een door haar begane beroepsfout en/of gebrek aan de geleverde producten en/of uitgevoerde werken. Uitgesloten is de schade ten gevolge van:

 • een tekort in de op de door de klant gereserveerde geheugencapaciteit;
 • het niet elektronisch beschikbaar zijn of komen van informatie.

 

6. BUILD-Software is enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van computervirussen of door elke
daad van computercriminaliteit wanneer dit is veroorzaakt door:

 • een gebrek in de door BUILD-SOFTWARE ontwikkelde en/of geleverde beveiligingssoftware of -systeem;
 • de door BUILD-SOFTWARE uitgevoerde foutieve installatie van een beveiligingssysteem;
 • foutief advies en/of de door BUID-SOFTWARE foutief aangeraden keuze op het gebied van beveiligingssystemen, behalve wanneer dit systeem voor ieder in de materie onderlegd persoon onmiskenbaar niet beantwoordt aan een ten tijde van de prestatie aanvaardbaar beveiligingsniveau;
 • een foutief uitgevoerd onderhoud en/of update van een beveiligingssysteem behalve wanneer het resultaat hiervan voor ieder in de materie onderlegd persoon onmiskenbaar niet beantwoordt aan een aanvaardbaar beveiligingsniveau ten tijde van dit onderhoud en/of update. BUILD-SOFTWARE is niet aansprakelijk voor het niet tijdig aanvragen van een onderhoud en/of update.

 

7. De aansprakelijkheid van BUILD-SOFTWARE is uitgesloten in de niet-limitatieve onderstaande gevallen:

 1. de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;
 2. de schade veroorzaakt tijdens een staking, lock-out, oproer, terrorisme, sabotage en gewelddaden met een collectieve inslag en schade veroorzaakt door radio-actieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van stoffen;
 3. de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de markt nemen van producten of werken die gebrekkig zijn of vermoed worden het te zijn, inbegrepen de vergoedingen die uit dien hoofde aan derden verschuldigd zijn;
 4. de schade die het gevolg is van een zichtbaar gebrek bij de levering of een gebrek dat bij de klant bekend is vooraleer het schadegeval zich heeft voorgedaan, tenzij de klant bewijst dat het schadegeval onmogelijk voorkomen kon worden;
 5. elke schade die voortvloeit uit een herhaling van het technische falen van het systeem wanneer de fout die aan de basis lag van het eerste falen, niet kon opgespoord worden en/of niet verholpen werd;
 6. de verbintenissen in verband met het bereiken van een resultaat die de verbintenissen overschrijden die gewoonlijk van toepassing zijn bij de uitoefening van het beroep evenals elke schade die voortvloeit uit het feit dat de producten of werken, hoewel niet gebrekkig, niet de beloofde doeltreffendheid of het beloofde rendement hebben;
 7. de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers van BUILD-SOFTWARE;
 8. elke schade die voortvloeit uit een door BUILD-SOFTWARE aangeraden keuze van materieel of software die door elk in de materie onderlegd persoon geacht wordt onmiskenbaar aan de doelstellingen en aan de noden van de klanten te beantwoorden;
 9. elke schade die voorkomt uit een ontoereikendheid in de capaciteit van het door de klant aangereikte systeemgeheugen gelet op de huidige of toekomstige te verwerken informatie;
 10. elke schade welke met een eenvoudige back-up (van de specifieke software of configuratie), voor aanvang van de werken, had kunnen vermeden worden;
 11. elke schade die het gevolg is van mededeling van beroepsgeheimen, van vertrouwelijke inlichtingen, van het niet-toegelaten gebruik van informatieverwerkingssystemen, van het vervalsen of misbruiken van computerprogramma’s, van het gebruiken van onvoldoende beveiligingen in computerprogramma’s, van het wederrechtelijk gebruik van de computer voor persoonlijke doeleinden door de klant.
 12. gevolgschade zoals verlies van winst, zelfs indien deze het onmiddellijk gevolg is van het voorval dat aan de basis ligt van de schade; commercieel verlies, stijgende kosten, verstoring van de planning, een claim door een derde;
 13. onrechtstreekse schade, zelfs indien deze kon voorzien worden of indien BUILD-SOFTWARE vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade;
 14. verlies van of schade aan gegevens;
 15. verlies van zakelijke activiteiten, inkomen, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago) of van verwachte winsten of besparingen;
 16. indien BUILD-SOFTWARE gevraagd wordt om diensten te leveren met betrekking tot niet door BUILD-SOFTWARE geïnstalleerde software, zal BUILD-SOFTWARE niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor tekortkomingen in die software of dit te wijten zijn aan de installatie, programmatie of voorheen geleverde diensten met betrekking tot die software.

 

10.8 Indien de klant gebruik maakt van de cloudcomputing-diensten, is BUILD-SOFTWARE bovendien vrijgesteld van alle aansprakelijkheid omwille van één of meer van de onderstaande redenen (de opsomming is niet limitatief):

 • de onmogelijkheid om de software te installeren op de externe server (cloud) ingevolge de aanpassing van de lijst van compatibele software door de externe verstrekker van de server;
 • afname van kwaliteit van de externe server omwille van niet-naleving van gegeven adviezen;
 • misbruik van servers en software;
 • gehele of gedeeltelijke vernietiging van de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen als gevolg van fouten die direct of indirect toe te wijzen zijn aan de Klant;
 • in geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving door de klant (of diens aangestelden) van zijn verplichtingen en/of in geval van falen van het internet en/of de internet-leverancier;
 • de geleverde cloudcomputing-diensten zijn afhankelijk van andere technische operatoren, waarbij BUILD-SOFTWARE niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het falen van die technische operatoren;
 • in geval van overmacht;
 • als gevolg van de kenmerken van het internet, die gekend zijn door de klant, wordt BUILD-SOFTWARE evenmin aansprakelijk geacht voor o.a.
  • de inhoud van de informatie,
  • misbruik van wachtwoorden,
  • ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie door een defect aan het systeem of piraterij.

 

10.9 Iedere claim gericht tegen BUILD-SOFTWARE in het kader van de cloudcomputing-diensten, moet alleszins binnen de 48 uur na kennisname van de schadelijke gebeurtenis die aanleiding geeft tot een eventuele aansprakelijkheid aangegeven worden per aangetekend schrijven.


10.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van bedrog vanwege BUILD-SOFTWARE.

Artikel 11. Verantwoordelijkheid van de klant

11.1 De klant dient in te staan voor de veiligheid van het systeem (toestellen, hard- en software en in voorkomend geval de aangeleverde cloud). In geval dat de klant geen gebruik maakt van de cloudcomputing-diensten, zal de klant daartoe fysische kopieën nemen van de programma’s en de gegevens, en deze afzonderlijk bewaren, zodat er geen verlies van data of andere gegevens mogelijk is en BUILD-SOFTWARE hier dus ook niet voor instaat. De klant zal een nauwkeurige staat bijhouden van het aantal kopieën en hun plaats, en BUILD-SOFTWARE op de hoogte brengen indien een of meer van de kopieën op een andere plaats worden bewaard dan waar de aangeduide toestellen of hardware zicht bevinden. Indien de klant gebruik maakt van de cloudcomputing-diensten, zullen de kopieën via dat systeem worden bewaard.


11.2 Bij het gebruik van toestellen of andere hardware zal de klant ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. BUILD-SOFTWARE is niet verantwoordelijk voor schade die door virussen bij de klant worden aangericht. Daarenboven waarborgt de klant dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier alle rechten op en hij vrijwaart BUILD-SOFTWARE ter zake.


11.3 Alvorens zich van om het even welke gegevensdrager of van de aangeduide toestellen te ontdoen, zal de klant zich ervan vergewissen dat alla software die erin was opgenomen, uitgeveegd of vernietigd werd.


11.4 De klant is ertoe gehouden zijn database technisch up-to-date te houden. Alle BUILD-SOFTWARE objecten met wijzigingen moeten consequent ingelezen worden. De klant moet naar BUILD-SOFTWARE toe bevestigen wanneer een object wordt live gezet. Enkel op deze manier kunnen nieuwe objecten aangeleverd worden. De klant moet op geregelde tijdstippen een kopie van de database bezorgen aan BUILD-SOFTWARE, tenzij BUILD-SOFTWARE via Remote Support (optionele dienst) toegang heeft.


11.5 De klant die gebruik maakt van de cloudcomputing-diensten is aansprakelijk voor de inhoud van de opgeslagen gegevens en zal de externe cloud slechts gebruiken voor de toepassing van de geleverde BUILD-SOFTWARE, met uitsluiting van iedere andere toepassing. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die via BUILD-SOFTWARE op de externe cloud worden opgeslagen en verbindt er zich toe de rechten van derden te respecteren.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst

12.1 Door ondertekening van een aanvraagdocument verbindt de klant zich tot de volledige voorgenomen afname, Iedere partij kan de overeenkomst ontbinden:

 

 • zonder ingebrekestelling, indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of failliet is verklaard of bij kennelijk onvermogen van die partij;
 • indien de andere partij nalaat binnen de dertig (30) dagen na daartoe te zijn aangemaand, haar verplichtingen na te komen.

 

12.2 De overeenkomsten m.b.t. de “Update Fee”, “Support Fee” en “Cloud Computing” hebben een duurtijd van één (1) jaar vanaf aanvaarding van het aanvraagdocument en worden stilzwijgend verlengd met periodes van n (1) jaar behoudens opzeg bij aangetekend schrijven door n der partijen uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de lopende periode.

Artikel 13. Samenwerkingsplicht

13.1 De partijen verbinden zicht ertoe elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die de stipte uitvoering van de prestaties kan verstoren en aan elkaar elke toelichting te verstrekken die deze kan vergemakkelijken.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend e schrijven zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de rechten tot schadeloosstelling die voor de schadelijder blijven gelden.

Artikel 15. Algemeenheden

15.1 De klant verbindt zich ertoe alle gegevens, die hij op basis van een aanvraagdocument of in het kader van de overeenkomst over BUILD-SOFTWARE te weten komst, als vertrouwelijk te beschouwen en niet bekend te maken aan derden. Indien nodig zullen hiertoe de nodige procedures worden uitgevaardigd, ende nodige verplichtingen worden opgelegd aan het personeel.


15.2 De klant verbindt zicht ertoe direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van BUILD-SOFTWARE in dienst te nemen. Deze bepaling geldt zowel gedurende de overeenkomst als gedurende twee (2) jaar na het beëindigen ervan. Ook zal de klant rechtstreeks noch onrechtstreeks bepaalde overeenkomsten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de klant aan BUILD-SOFTWARE een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door BUILD-SOFTWARE.


15.3 BUILD-SOFTWARE is gerechtigd, mits kennisgeving aan de klant, melding te maken van het systeem bij de klant en de naam van de klant hierbij te gebruiken in haar brochures en publiciteit.


15.4 Partijen zullen alle betwistingen betreffende uitvoering en interpretatie van de overeenkomst aan de rechtbanken te Turnhout voorleggen en alleen deze zullen bevoegd zijn om erover te oordelen.


15.5 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 16. Bijzondere voorwaarden inzake cloudcomputng-diensten

16.1 Indien de klant een overeenkomst afsluit met inbegrip van de cloudcomputing-diensten gelden bijkomend de navolgende bijzondere voorwaarden.


16.2 De cloudcomputing-diensten worden verstrekt voor een periode van minimum 12 maanden en worden vooraf gefactureerd.


16.3 De cloud computing-diensten houden het onderhoud en opslag van de gegevens van de klant in voor de toepassing van de BUILD-SOFTWARE, binnen de grenzen van de bijzondere voorwaarden, met de mogelijkheid een specifieke opslag te laten herstellen.


16.4 De opslag (back-up) en verschuldigde vergoeding is afhankelijk van het door de klant gekozen abonnement en het gebruik (zie prijslijst Cloud), en is te betalen via domiciliëring. De bewaartermijn van de gegevens is beperkt tot 7 kalenderdagen (behoudens uitdrukkelijke contractuele afwijking), waarna de gegevens worden vernietigd/verwijderd zonder verder bericht.


16.5 BUILD-SOFTWARE zal haar uiterste best doen om de toegang tot de infrastructuur te verlenen 24u/24 en 7 dagen/7. De toegang kan echter tijdelijk worden opgeschort, onder meer als gevolg van een technische interventie om het systeem te verbeteren, of voor onderhoud, waarbij steeds gestreefd wordt naar een zo beperkt mogelijke schorsing van de diensten. Het nagestreefde beschikbaarheidsniveau bedraagt 99,5%.


16.6 Storingen of defecten in het cloudsysteem moeten onmiddellijk worden gemeld aan BUILD-SOFTWARE (per e-mail of telefonisch), waarna BUILD-SOFTWARE al haar menselijke en technische middelen zal inzetten om de verderzetting van de diensten te bewerkstelligen. Buiten de normale uren van bereikbaarheid tussen 9u en 18u, zal elke interventie of ondersteuning op grond van dit artikel worden onderworpen aan een minimum van € 75 bovenop het normale uurtarief basisprijs plus 50%, tenzij de interventie is ontstaan door een handeling van BUILD-SOFTWARE of diens leverancier van clouddiensten.


16.7 Bij het beëindigen van de overeenkomst kan de klant het geheel van de opgeslagen gegevens per aangetekende post opvragen binnen de 2 maanden na het verstrijken van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak. Bij het ontbreken daaraan wordt de klant geacht afstand te nemen van de gegevens. De kosten van de overdracht van de gegevens worden forfaitair bepaald op € 500,00 per transfer.

Build-Software helpt jou met
het bewaken van je rendementen.